99-punktsplan

Ældreområdet

 • Frisklavet mad: Der genindføres køkken på Dalvangen så beboerne får frisklavet mad.
 • Cafeen på Dalvangen skal være åben i weekenderne som før A og V nedskæring.
 • Klippekortet genindføres for hjemmeboende ældre med minimum 3 timers personlig pleje.
 • Venneforeningerne på ældreområdet får genindført deres bevilling på kr. 110.000
 • Hjemmeplejeområdet, indførelse af det sociale kvarter ved de borger i eget hjem der har personlig pleje.
 • Større fleksibilitet for borgere der er visiteret til hjemmepleje. Borgerne skal have mulighed for at købe ydelser ude i byen, såfremt de fravælger det kommunale og private tilbud. Kommunen skal dække samme beløb, som den ville have haft i udgift ved brug af det kommunale tilbud.
 • Fremrykning af bygning af 8 demens/aflastningspladser på Ældrecenteret Hvissinge
 • Kælderen under Ældrecenter Dalvangen udvikles i samarbejde med private udbyder af personlig pleje til Wellness og personlig pleje område.
 • Hovedrengøring to gange årligt tilbydes hjemmeboende ældre.
 • Nat og aften sygeplejersker stillingerne skal besættes af uddannet sygeplejersker og ikke SOSU’er som A og V har givet mulighed for.
 • Fast læge tilknyttet ældrecentrene.
 • Genindførelse af fri psykolog hjælp ved store personlige begivenheder.
 • Egen betaling ved brug af rehabiliteringshuset fjernes.
 • Gratis brug af svømmehal for pensionister
 • Ombygning af ældrecenter Sydvestvej (4 millioner)
 • Væsentlig større brug af kommunens sygeplejeklinik.
 • Glostrup skal kunne tilbyde en konkurrencemæssig løn til kommunens sygeplejersker og SOSU’er

Skoleområdet:

 • Fem selvstændige skoler – med lokal ledelse
 • Ejby skole udbygges til 0-9 klasse
 • Frit skolevalg (Skoledistrikter der placeres med omtanke og hensyn til sikre skolevej)
 • Vores børn skal undervises af uddannede lærere. Lige nu foretages 20% af undervisningstimerne af uuddannede lærere. Det tal skal nedbringes ved at prioritere gode ansættelses- og arbejdsvilkår på skolen.
 • Glostrup skal kunne tilbyde en konkurrencemæssig løn til skolelærerne og pædagogerne.
 • Alle skoleafdelinger skal have kantine. Hvorfor skal vores børn og deres lærer have dårligere forhold end vores ansatte på kommunen.
 • Fastholde max 22 elever som udgangspunkt, men der skal også sund fornuft ind over.
 • Rygeforbud for elever samt lærer på skolens matrikel.
 • Vi ønsker skoler, hvor det gode sammenhold og det positive fællesskab dyrkes – eksempelvis gennem morgensamling og heltetræning. Vi ønsker skoler, hvor der er ressourcer til at undervisningsdifferentiere for alle børn – der skal være passende udfordringer for de børn, der har nemt ved det boglige. Vi ønsker en skole, hvor alle børn udfordres på moderne teknik og praktisk brug af teori – eksempelvis ved at bygge en mindre bygning. Vi ved også, at der skal mere til end politiske ønsker og ambitioner. Vi vil derfor indgå i tæt dialog og samarbejde med skoler, skolebestyrelse og lokalråd, så vi kan give skolerne bedre betingelser for arbejde med trivsel og uddannelse for alle vores skolebørn.
 • Skolen skal have midler til lejrskoler
 • Sommerskole genindføres. Tilbuddet skal tilbydes bredt både aldersmæssigt og niveaumæssigt.
 • Gymnastiksalen og omklædningsrummene på Vestervangsskolen skal renoveres så de lever op til brugernes behov og ønsker.

Børneområdet:

 • Reelle minimumsnormeringer indføres hurtigst muligt. 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Reelle minimumsnormeringer betyder man kun regner det personale der er på gulvet sammen med børnene.
 • Hjemmepasning: Økonomisk tilskud til forældre af eget barn indtil 2 år og 10 mdr.
 • Fastholde dagplejen som en mulighed for forældrene
 • Klub Ejby: Ønsker at videreudvikle Klub Ejby unikke koncept med kaniner og hestefold.
 • Frihed til forskelligheder for hver enkelt daginstitution. Magten tilbage til den enkelte daginstitution.
 • Bylisten ønsker at personalet i dagstilbud uddannes/efteruddannes til glæde for den enkelte dagsinstitution og medarbejderen.
 • Styrke og forbedre ansættelses- og arbejdsvilkår for personalet i dagstilbud.)
 • Det frie institutionsvalg genindføres.
 • For at sikre nok voksne er Bylisten villig til at slække på 70-30 kravet. Grunden til dette er at Glostrup er kommet bagud i kampen om uddannet personale, pga. politisk sløvhed.
 • Psykolog hjælp til børn og unge. Denne indsats vil sikre at problemerne tages inden de vokser sig for store.
 • Gratis brug af svømmehallen for aldersgruppen 0-15 år

Kultur og fritid:

 • Nyvej 7 skal bruges som de unges hus efter istandsættelsen. De unge i Glostrup vil have stor glæde af et sted i Bymidten, hvor de selv kan sætte rammerne for deres hus.
 • Partnerskabsmodellen. Foreninger kan lave aftaler med kommunen om forskellige sociale indsatser. Opfyldelse af disse sociale indsatser vil udløse betaling til foreningerne (10.000 – 100.000 kr.).  Pulje 1. million årligt.
 • Afsættes 0,5 million til 1:1 pulje. Hvor foreninger kan søge samme beløb som du selv bidrager med.
 • Anlæg af kunstgræsbane på Østervangsbanen
 • Pulje til Glostrups idræts foreninger om tilskud til eget foreningslokaler samt depotrum
 • Kampsport hus udvikles i samarbejde med kampsportsklubberne i Glostrup.
 • Skøjtehal (i sommerperioden kan den bruges til rulleskøjtehal)  
 • Aktivitetscenteret på Sydvestvej skal ”plejes” og der skal kikkes positivt på deres ønsker og behov. De udlånte lokaler til SSV ældrecentre skal leveres tilbage.
 • Glostrup kommune skal være ”fødselshjælper” til udvikling af et Sankt Hans arrangement for byens borgere. På sigt skal arrangementet overtages af en eller flere af byens foreninger.
 • Fast installeret toiletforhold i Solvangsparken. Aflåses om natten.
 • Fast installeret toiletforhold i Byparken. Aflåses om natten.
 • Opsyn i Hvissingehallen om eftermiddag /aften samt i weekenderne.
 • Pulje til materiel til foreninger hæves med 150.000 de næste 4 år.

Bolig:

 • Ved byudvikling og fortætning af boligområder skal der tages hensyn til nuværende borger/naboer.
 • Der afsættes en pulje på 20-25 millioner til opførelse af Alme lejeboliger for ældre borger (60+) bosiddende i Glostrup i minimum 15 år..
 • Copenhagen Fur bygninger er privat ejet. Men Bylisten ser gerne at kommunen indgår i et tæt samarbejde om at udarbejde et projekt, som passer ind i de nuværende område.

Veje/fortov/cykelstier:

 • Lyssignal ved Fraligsvej (ved ny butik)
 • Glostrup skal have et vedligeholdelsesløft når vi snakker fortove.
 • Cykelstier. Glostrup skal kortlægges så vi kan få et overblik over behov for cykelstier, hvorpå arbejdet med at sikre vores cyklisters sikkerhed skal igangsættes.
 • Vej standarden i Glostrup er ganske fornuftig og skal fastholdes i den standard.
 • Bylisten ønsker, at vejene omkring vores skoler er sikre for børnene at færdes på. Derfor vil vi i samarbejde med skolerne og lokalråd kortlægge og prioritere de nødvendige tiltag – eksempelvis fodgængerfelter, ensretninger og “kys-og-kør”-baner.

Internet:

 • Der er alt for mange steder i Glostrup, hvor Glostrup er et uland på internethastigheden. Det er ikke acceptabelt. Der skal presses på politisk at der kommer fuld fiber dækning i hele Glostrup.

Økologi:

 • Glostrup skal leve op til guldmærket i økologi (dvs. at minimum 90 % af kosten i kommunale Institutioner inkl. Dagplejen er økologisk).

Det lokale erhvervsliv:

 • Bylisten ønsker at fremme iværksætterlysten og give lokale firmaer bedre muligheder for at byde på kommunale opgaver. Derfor skal kommunale opgaver udbydes i mindre og flere portioner.

Socialområdet:

 • Toftevej skal renoveres så lejemålene lever op til 2021 standarden.
 • 10 nye lejligheder til vores borgere med særlige behov skal der findes/bygges inden år 2025.
 • De borgere der har været udsendt i international tjeneste og er kommet hjem med ar på sjælen, skal have særlige tilbud der skal fastholde dem i det gode liv.

Beskæftigelse:

 • Der skal tages menneskelige hensyn når der tildeles førtidspension. Forstået på den måde at vi skal læse loven med fornuft og med hensyn til vores syge.

Miljø og Teknik:

 • Biodiversiteten skal vendes om. Som udgangspunkt skal der plantes insektvenlig beplantning i stedet for græs. Selvfølgelig skal der også være græsplæner/græsområder i Glostrup.
 • Glostrup kommune skal være CO2 neutral med udgangen af 2030. Der skal laves årlige energiregnskab.
 • Boligforeninger, firmaer samt private ejer skal motiveres til en større indsats når det gælder biodiversiteten. Her er målet at om 4 år at 50 % af boligerne er med i projektet.
 • Glostrup kommunes ejendomsmasse lider af et større vedligeholdelsesefterslæb. Når ejendommene renoveres skal der ind tænkes energirigtig renovering.
 • Bylisten ønsker at den del af HCS der giver gener til beboerne i området nedlukkes snarest.
 • Trafik skal holdes på de store veje og der skal sættes hurtig ind hvis trafik starter med at finde smuthuller via mindre veje.
 • Tryghedsskabende tiltag. Færdiggøre lys i Byparken (som sket i Solvangsparken)
 • Tryghedsskabende tiltag. Lys i tunneler og stier.
 • Et tæt net af hjertestarter i hele Glostrup. Skal foregå i samarbejde med boligforeninger, grundejerforeninger og erhvervslivet.
 • Solvangsparken, Byparken og Egeparken skal sikres for fremtidige generationer.

Offentlig trafik:

 • Glostrup station skal gøres til et sikkert og trygt sted, hvor man kan færdes trygt og have sin cykel stående uden den bliver stjålet eller bliver hærværket.
 • Tunnelen og cykelparkeringsområdet skal ikke lugte af urin. Der skal gøres rent løbende.
 • Elevatoren fra tunnelen til gadeplan skal virke, det er uacceptabel at brugerne af elevatoren skal opleve konstante driftstop over længere perioder.
 • Gratis servicebus i Glostrup

Udvikling af Glostrup:

 • Genoptræningen flyttes til fritidscenteret hvorved varmtvandsbassin og fitness rum kan indgå i genoptræningen.
 • Biblioteket flyttes ikke. Vi har Vestegnens bedst fungerende bibliotek og ønsker ikke det ødelagt.

Hvissinge:

 • Der skal arbejdes med by arkitektoniske udtryk i samarbejde med beboerne i området. Kommunen skal sikre økonomien i dette projekt. 

Ejby:

 • Der skal arbejdes på at der kan bygges almene ældreboliger i Ejby (senior bofællesskab), så vi kan fastholde vores ældre borger i kendt miljø.

Bymidten:

 • Der gives tilladelse til ungdomsboliger o. lign i stueplan i tomme erhvervslejemål.
 • Nyvej 7 istandsættes. Når kommunen har købt en nedslidt ejendom, placeret på Nyvej, skal ejendommen bruges og fremstå respektabel til glæde for vores borgere.
 • Busområdet skal reduceres i størrelse og gøres indbydende.
 • Puljen til byudvikling skal reduceres. Midlerne skal bruges til glæde for de nuværende indbygger.

Forvaltningen/Borgmesteren:

 • Borgmesteren skal hver måned have åben for borgerne uden tidsbestilling. Bylisten anser åben adgang til Borgmesteren som essentiel for åbenheden i kommunen.
 • Mere end 20 procent udskiftning blandt de ansatte hvert år. Er dyrt og giver et stort erfaringstab. Der skal arbejdes på bedre arbejdsforhold og arbejdsindhold for at fastholde kommunens dygtige medarbejdere.
 • Direktionen som i øjeblikket består af en kommunaldirektør og to direktører skal reduceres med en direktør. Besparelse 1,2 million årligt.  
 • Der skal ombygges 4 mødelokaler som skal designes til videomøder.
 • Der skal arbejdes på at Glostrup kommune dyrker hjemmearbejde for kommunens ansatte. 
 • Borgerservice skal have åben hver dag.
 • Telefontid til medarbejderne i Glostrup kommune skal følge arbejdstiden. Høje Tåstrup kommune er her en rollemodel.
 • Glostrup kommune skal opfordre og give mulighed (også økonomisk) for at vores medhjælpere i dagstilbud og kommunens SOSU medhjælpere kan videreuddannes.
 • Glostrup kommunes bygningsmasse gennemgås og frasælges såfremt noget ikke benyttes eller ikke kan bruges til foreninger/frivillige.