Børnepolitik

Bylisten ønsker at gøre det lettere og mere trygt at være barn og forældre i Glostrup. Der skal være råd til flere pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne, og der skal være overskud til læring, leg, aktiviteter, opmærksomhed og gode sociale relationer. Bylisten mener, at daginstitutioner skal være mere end blot børneopbevaring.

Bylisten foreslår derfor følgende:

Indføring af minimumsnormering

Bylisten vil indføre faktiske minimumsnormeringer nu. Der skal maksimalt være 3 børn pr. voksen i vuggestuerne og 6 børn pr. voksen i børnehaverne – vel og mærke voksne, der arbejder med børnene.
Det vil koste 10,7 millioner at indføre minimumsnormering i Glostrup. Regeringens 500 millioner vil sende 2,2 millioner til Glostrup, hvilket stadig vil give et stort efterslæb, der skal finansieres. Bylisten er overbevist om, at flere dygtige pædagoger og medhjælpere i vores daginstitutioner er afgørende for børnenes trivsel. Børn har brug for tid med de voksne for at være trygge og opbygge nære relationer. Desuden vil det også have en positiv effekt på arbejdsmiljøet, hvilket vil være med til at nedbringe sygefravær, brug af vikarer samt at tiltrække og fastholde engageret og kompetent personale.

Hjemmepasning

Bylisten vil give mulighed for at vælge at passe eget barn hjemme med kommunalt tilskud i op til et år – indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder. Det vil vi, fordi vi tror på, at det er klogt at investere i familierne og barnets første vigtige leveår. Pasning af de mindste børn giver bedre tilknytning til forældrene, giver (paradoksalt nok) bedre fundament for dansk-læring for to-sprogede børn og kan give økonomiske fordele for kommunen.

Genindføring af det frie institutionsvalg

Ligesom med det frie skolevalg, mener Bylisten, at forældre også frit skal kunne vælge daginstitution til deres børn. Eventuelle begrænsninger skal alene begrundes i faglige hensyn – bl.a. den enkelte institutions fysiske rammer. Daginstitutioner, der som følge af dette, rammes særligt hårdt af børn, med sproglige udfordringer, skal tilføres ekstra ressourcer, så normeringen kan tilpasses de ekstra opgaver.
Bylisten ønsker derfor at afskaffe 25%-reglen, som dikterer, at der maksimalt må være 25% flersprogede børn i en daginstitution. Bylisten mener, at kvoter ikke løser de problematikker, der kan opstå, når der er mange flersprogede børn i samme institution. Erfaringer viser, at flersprogede familier tvinges væk fra institutioner i nærområdet samtidig med, at familier fra resten af kommunen ikke vælger institutionen til. Bylisten tror på, at mere personale med de rette faglige forudsætninger er vejen frem. Derfor vil vi i samarbejde med institutionerne sørge for, at personalet får den nødvendige efteruddannelse og tid til at løse opgaven.

Klub Ejby

Bylisten ønsker at afsætte ekstra økonomiske midler til at videreudvikle Klub Ejbys unikke koncept med kaniner og hestefold til glæde for Klub Ejby og kommunens andre institutioner.

Dagpleje

Bylisten ønsker at fastholde dagplejen som en mulighed for Glostrups børnefamilier og som alternativ til daginstitutioner. Dagplejerne skal tilbydes et fælles samlingssted med legemuligheder. Normeringen skal være tre børn for hver dagplejer. Bylisten vil give Glostrups daginstitutioner og dagpleje bedre rammer til at udvikle sig med afsæt i lokale drømme, udfordringer, ressourcer og muligheder.

Rygning i daginstitutioner

Alt for mange unge begynder at ryge, hvilket Bylisten vil forsøge at begrænse. Bylisten mener derfor, at børn og unge skal beskyttes mod røg. Rygning er en privat sag, der ikke skal påvirke arbejdet med og have indflydelse på børn og unge og derfor skal rygning ikke foregå i forbindelse med arbejdet med disse persongrupper. De medarbejdere, der arbejder med børn og unge skal have mulighed for at få tilbudt rygestopkurser.

Frihed til forskelligheder

Bylisten ønsker at give vores dagpleje og vores daginstitutioner mere frihed til at udfylde de udstukne rammer. Det skal være slut med detailstyring, som hvor det aktuelt er bestemt fra politisk hold, hvilket tidsrum på dagen storgrupperne i alle byens daginstitutioner skal være samlet. Bylisten tror på, at hvis vi udstikker de politiske rammer i samarbejde med byens dagtilbud og sørger for at følge politiske ambitioner op med ressourcer, så vil det kun være en fordel med mere selvbestemmelse og lokale forskelle.

Bygningerne

Bylisten ønsker, at det stigende børnetal ikke betyder, at børnene får mindre plads at bevæge sig på. Mulighederne for fleksible legemiljøer må ikke ødelægges, fordi fællesrum og ekstrarum inddrages for at gøre plads til flere børn. Derfor vil Bylisten arbejde for, at opnormering sker ved tilbygning og nybygning. Bylisten vil arbejde for, at alle kommunens børneinstitutioner gennemgås, så vi er sikre på, at de er i forsvarlig bygningsmæssig stand – både inde og ude. Det skal sikres, at indretningen giver de bedst mulige rammer for det pædagogiske arbejde med børnene.