Bylisten i kommunalbestyrelsen

Bylisten er repræsenteret af Lars Thomsen i kommunalbestyrelsen og ofte er det Socialdemokratiet og Venstre, der sætter sig tungt på beslutningerne, selvom fornuften i beslutningerne ikke virker til at være til stede.

Denne side viser hvor ofte Bylisten har stået alene eller med få af de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer og denne side giver derfor et godt billede af, at hvis man ønsker andre forhold i Glostrup Kommune, så kan man ikke undgå at kigge i retning af Bylisten.

Bylisten lover at kæmpe for de vigtige sager – ikke bare op til kommunalvalget, men hele tiden.

Det kan man overbevises om ved at kigge disse sager igennem – store som små. Sagerne er alene oplistet her. Hvis man skal forstå sagerne til bunds er det nødvendigt at trykke på knappen og læse sagen i mødereferatet fra det pågældende kommunalbestyrelsesmøde.

Indstillingerne sættes samlet til afstemning.
For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 17 stemmer.
Imod stemmer U med 1 stemme.
Undlader at stemme ingen.
Indstillingerne godkendt.

For stemte A, V, O, F, Ø og C med 18 stemmer.
Imod stemte Bylisten (U) med én stemme.
Indstilling godkendt.

Ændringsforslag til indstilling fra Økonomiudvalget.
For stemte C, U og Ø med 3 stemmer.
Imod A, F, O og V med 16 stemmer.
Ændringsforslaget falder.

Ændringsforslag til indstilling fra Center for Kultur, IT og Udvikling besluttet.
For stemte A, C, O og V med 16 stemmer.
For stemte F, U og Ø med 3 stemmer.
Ændringsforslaget falder.

Økonomiudvalgets anbefaling inklusiv ændringsforslag sættes til afstemning.
For stemmer A, C, F, O og V med 17 stemmer.
Imod stemmer Ø og U med 2 stemmer.
Undlader ingen.
Ændringsforslaget godkendt.

 

Lars Thomsen (U) fremsætter afvigende mening:
”Bylisten er ked af, at de tendenser det nye politiske flertal har sat i gang med at prioritere midler til byudvikling kontra midler til især vores ældre medborgere.

Bylisten synes, at vi har oplevet mange små nedskæringer på ældreområdet allerede nu i de 6 måneder A og V har haft magten.”

Sagen omhandler øget sprogarbejde i dagstilbuddene. Bylisten var enig i behovet for dette tiltag, men mente ikke at den øgede indsats kunne og skulle betales inden for den eksisterende økonomiske ramme. Dette spørgsmål blev taget op til afstemning under punkt 5.

 1. Indstillingen godkendt.
 2. Indstillingen godkendt.
 3. Indstillingen godkendt.
 4. Indstillingen godkendt.
 5. Indstillingen sættes til afstemning.
  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.
  Imod stemmer U med 1 stemme.
  Indstillingen godkendt.

Lars Thomsen (U) fremsætter følgende afvigende mening:

”Bylisten er kede af, at dagtilbud selv skal finansiere sprogarbejde i dagtilbud.”

Ændringsforslag fra Lisa Ward (A), jf. Økonomiudvalgets behandling samt indstilling sættes til afstemning:
For stemmer A, F, O, V og Ø med 17 stemmer.
Imod stemmer C og U med 2 stemmer.
Undlader ingen.
Ændringsforslaget og indstillingen godkendt.

 1. Indstillingen fra Økonomiudvalget sættes til afstemning.
  For stemmer A, C, F, O, V og Ø med 18 stemmer.
  Imod stemmer U med 1 stemme.
  Undlader ingen.
  Indstillingen godkendt.

Lars Thomsen (U) fremsætter følgende afvigende mening:

”Bylisten har intet hverken fagligt eller personligt mod den nye kommunaldirektør, men Bylisten mener, at direktionen maks. bør bestå af to personer.”

”Bylisten ønsker, at fastholde nattevagtbemandingen i hjemmeplejen i form af natsygeplejerske.”

Punktet sættes til afstemning.

C, F, U og Ø stemmer for med 4 stemmer.
A, O og V stemmer imod med 15 stemmer.
Punkter falder.

Indstilling fra Center for Dagtilbud og Skole.
For stemte A, V, O, F, Ø og C med 17 stemmer.
Imod stemte Bylisten (U) med to stemmer.
Indstilling godkendt.

Forslag stillet af Bylisten.

“Bylisten ønsker, at Glostrup Kommunes direktion reduceres til to personer. Det vil sige, at direktionen reduceres med én person – fra tre til to. Begrundelsen for dette forslag er, at det vil frigøre mere end en million årligt til andre formål.”

For stemte Bylisten (U) med to stemmer.
Imod stemte A, V, O, F, Ø og C med 17 stemmer.
Forslag nedstemt.

Lars Thomsen (U) stillede ændringsforslag om, at der ikke gives dispensation til at fravige bopælspligten for de tre ejendomme, hvor vinduer og døre ikke er fjernet.

For stemmer U med 1 stemme.
Imod stemmer A, C, F, Ø, V og O med 18 stemmer.
Ændringsforslaget falder hermed.

Indstillingen sættes til afstemning.
For stemmer A, V og O med 15 stemmer.
Imod stemmer C, F, Ø og U med 4 stemmer.
Indstillingen hermed godkendt.

Lars Thomsen (U) ønsker følgende afvigende mening ført til protokols:
Jeg synes, at det er sørgeligt, at Glostrup Kommune fratager boliger fra deres borgere.

Lars Thomsen (U) stillede følgende ændringsforslag: “Bylisten stiller forslag om, at Glostrup Kommune åbner op for, at små hjemmehjælpsfirmaer kan blive leverandør til de borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp. Bylisten anser det som vigtigt, at vi kan tilbyde vores borgere størst mulig valgfrihed i hvem, man ønsker hjælp af.”

 

Der blev stemt om ændringsforslaget:
For stemmer C, U og Ø med i alt 3 stemmer.
Imod stemmer A, F, O og V med 16 stemmer.
Ændringsforslaget falder.

 

Der blev stemt om hovedforslagets indstilling:
For stemmer A, C, F, O, U, V og Ø med i alt 19 stemmer.
Indstillingen godkendt.

”Bylisten ønsker, at kommunalbestyrelsen pålægger kommunaldirektøren at udpege en medarbejder, som medarbejderne i Glostrup Kommune kan kontakte anonymt ved problemer – som fx mobning – eller hvis der opstår mistanke om ulovlige handlinger eller procedurer.

Bylisten vil gerne foreslå, at Glostrup Kommunes jurist udpeges som den medarbejder, der skal være kontaktperson.”

Der var enighed om, at sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget i januar 2019.